Handelsbetingelser B2B

De almindelige handelsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter fra ABAshop.dk.
Derudover gælder nedenstående særlige regler for erhvervskunder. 

Der er ingen returret, og handelsbetingelserne er gensidigt bindende for ABAshop.dk og køber med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. 

ABAshop.dk er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem ABAshop.dk og køber.


Tilbud og ordrebekræftelse
Alle tilbud fra ABAshop.dk er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Afgivne ordrer er først forpligtende for ABAshop.dk, når køber har modtaget ABAshop.dk’s skriftlige ordrebekræftelse.
 

Priser
Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, transport, ekspeditionsgebyr m.v. 

Priser fremgår af ABAshop.dk’s til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.

Som altid tager ABAshop.dk dog forbehold for trykfejl og prisændringer.
 

Undersøgelsespligt og reklamation
Køber skal straks ved modtagelsen af varerne, og inden produkterne tages i brug, gennemgå de leverede produkter, for at sikre sig at disse er fejlfrie og leveret som aftalt.

Opdager køber en defekt eller andre fejl og vil have erstatning, skal dette straks meddeles til ABAshop.dk. 
ABAshop.dk kan selv vælge, om vi vil afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Beder ABAshop.dk om det, skal køber umiddelbart efter reklamationen for egen regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ABAshop.dk i original emballage.
 

Forsinkelse
Skulle det mod forventning ske, at ABAshop.dk ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig og rimelig frist herfor. I tilfælde af væsentlig forsinkelse har køber lov til at ophæve købet. Er der aftalt successiv levering, er køber dog kun berettiget til at hæve den forsinkede delleverance og få pengene tilbage. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance.


Betaling
Betaling skal ske senest den dato, der står på fakturaen som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Ved for sen betaling opkræves renter af det forfaldne beløb med 1 % pr. påbegyndt måned.

 

Ejendomsforbehold
ABAshop.dk forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadesfri, indtil hele købesummen er betalt.
 

Ansvar for mangler
ABAshop.dk er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i materialer eller udførelse, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for ABAshop.dk's ansvar, at brugeren har anvendt det leverede efter forskrifterne og på forsvarlig måde samt ifølge ABAshop.dk's eventuelle anvisninger. Køber og bruger henvises til at følge brugsvejledninger m.m., der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet. 


Køber bærer selv risikoen for, at ABAshop.dk's leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har ABAshop.dk ret til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg. Kun såfremt ABAshop.dk ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.
 

Ansvarsbegrænsning
ABAshop.dk kan ikke modtage erstatningskrav, der overstiger fakturabeløbet for den solgte genstand.

 

Produktansvar og følgeskader
ABAshop.dk er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som er forvoldt af et produkt, hvis det sker, mens produktet er i købers besiddelse. ABAshop.dk er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af køber indgår. I den udstrækning ABAshop.dk måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er køber forpligtet til at holde ABAshop.dk skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod ABAshop.dk på grundlag af en sådan skade. 


ABAshop.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids, avance- eller andre indirekte tab hos køber, købers kunder eller andre brugere af ABAshop.dk’s produkter. 


Force majeure
I tilfælde af at levering hindres eller forsinkes af begivenheder uden for ABAshop.dk’s kontrol som eksempelvis arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, kan ABAshop.dk ansvarsfrit udskyde leveringen eller helt eller delvist annullere ordren ved at meddele det til køber hurtigst muligt.
 

Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift, medmindre ABAshop.dk bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de danske domstole. 
 

Personoplysninger
Når du handler på ABAshop.dk beder vi dig om nogle personoplysninger. Det gør vi udelukkende for at kunne levere varen til dig. Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk ret, og vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling.

ABAshop.dk videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Personoplysningerne opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Som registreret hos ABAshop.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. 
Ifølge persondataloven har du også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Ønsker du denne indsigt, skal du rette skriftlig henvendelse ABAshop.dk via e-mail: [email protected] eller til: 

ABAshop.dk
Industrivej 10
5471 Søndersø